ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΡΩΜΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 
Roma

 

ΝΕΚΤΑΡΊΟΥ
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

ΔΙΗΓΗΣΙΣ
Δι’ ην αιτίαν τω πρώτω Σαββάτω των ωγίων Νηστειών εορτάζομεν τήν μνήμην του
Ἁγίου μεγαλομάρτυρος
ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 
Στήν ἐπίσημη αὐτή καί μοναδική ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου συναντοῦμε τήν ἀποστολή ἐξ οὐρανοῦ καί τήν ἐμφάνιση στρατιωτικοῦ μάρτυρα ἀντί ἀγγέλου πρός τόν Πατριάρχη σέ κρίσιμη γιά τήν Ἐκκλησία περίοδο καί τήν μεταφορά μηνύματος γιά τήν προστασία τοῦ περιούσιου λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς ἐπιβουλές τῶν ἀρχόντων ἐναντίον του, κατά τά βιβλικά πρότυπα.

Τό γεγονός ἒχει ἱστορική βάση καί ἐρείδεται στήν πασίγνωστη ἐπιβουλή τοῦ ἰσχυροῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ (τοῦ παραβάτη: 361-363 μ.Χ.) ἀντιμαχομένου σφοδρά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιχειροῦντος τήν ἐκ νέου θεμελίωσιν τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό θαῦμα αὐτό, τό ὁποῖο περιγράφει ἐπίσης καί τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας, ἐμφανίσθηκε ὁ Ἁγιος μεγαλομάρτυς Θεόδωρος στόν Πατριάρχη καί τοῦ ἀπεκάλυψε δι’ ὁράματος (καί ὂχι δι’ ὀνείρου ὃπως τονίζεται καί ἐπικρατεῖ) ὃτι κατ’ ἐντολήν τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ ἐπρόκειτο νά ἀποσυθροῦν ἀπό τήν ἀγορά τά συνήθη τρόφιμα τήν πρώτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν καί νά ἀντικατασταθοῦν μέ τρόφιμα ἀπό εἰδωλόθυτα (τρόφιμα προερχόμενα ἀπό τίς λατρείες τῶν εἰδωλολατρικῶν θεῶν), ὣστε οἱ Χριστιανοί νά μολυνθοῦν ἀπό αὐτά, καί ἐτσι νά καταργηθεῖ καί νά μολυνθεῖ ἡ νηστεία τους.

Στό ἐρώτημα ἀγωνίας τοῦ Πατριάρχου τί θά πρέπει νά πράξει αὐτός καί ἡ Ἐκκλησία γιά νά ἀποφύγουν τόν κίνδυνο βεβήλωσης τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς νηστείας, ἡ ἀπάντηση ἦταν νά πραγματοποιηθεῖ ἡ νηστεία τήν ἑβδομάδα αὐτή ἀποκλειστικά «διά κολλύβων» δηλ. βρασμένο σιτάρι. Τό σωτήριο αὐτό μήνυμα τοῦ μεγαλομάρτυρος θεωρήθηκε ὃτι προσφέρει μία ἀξιοθαύμαστη καί μοναδική λύση, ὡς ἀληθινό ὃραμα, τό ὁποῖο προστατεύει καί ἀπαλλάσσει τούς Χριστιανούς ἀπό τόν τροφικό πειρασμό. Ὁ Πατριάρχης ὑπέδειξε ἀμέσως στό πιστό λαό νά μήν ἀγοράσουν τίποτε ἀπό τήν ἀγορά ὃλην ἐκείνη τήν ἑβδομάδα, ἀλλά νά βράσουν μόνο σιτάρι καί νά νηστεύσουν τρώγωντας τά κόλλυβα. Τό θαυμαστό αὐτό γεγονός πέρασε στήν ἱστορική συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας καί παραμένει ἓως καί σήμερα ὡς ἀνάμνηση ἱστορική καί άναβιώνει κάθε χρόνο τό Σάββατο τῆς πρώτης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Ἀπό τήν Παρασκευή τό βράδυ, μετά τόν Ἑσπερινό, προσφέρονται στήν Ἐκκλησία κὀλλυβα, παρασκευασμένα κατάλληλα ἀπό τούς πιστούς, καί ψάλλεται εἰδική ἀκολουθία μέ κανόνα τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου. Στό τέλος δέ εὐλογοῦνται μέ εἰδική εὐχή τά κόλλυβα. 

(Τό κείμενο αὐτό εἶναι δάνειο ἀπό τό βιβλίο «Ἡ πρώτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν καί ὁ μεγαλομάρτυς Θεόδωρος» τῶν ἐκδόσεων Ἀρμός).

 

 

 

Οι σελίδες αυτές σχεδιάζονται και συντηρούνται από την thinkworks.com